spasi-me.com

   Mi smo samo nekoliko volontera iz Rusije i Ukrajine, koji brinemo o sudbini i ?ivotu napu?tenih ?ivotinja u Crnoj Gori. Mi spa?avamo ?ivotinje, jer ih volimo. Nama je jako ?ao sve te osaka?ene i bolesne pse i ma?ke, koje vidimo na ulicama u Crnoj Gori. Ne mo?emo da zaobi?emo te nesre?ne ?ivotinje.
Ka?u da je ljubav prema ?ivotinjama produ?uje ljudski ?ivot. Zaista, emocije koje osje?a? dok komunicira? sa njima, su prave i istinske. Sa ?ivotinjama uvijek je mogu?e da bude? po?ten i iskren. Njihov odnos prema vama ne zavisi od va?eg statusa ili izgleda. One nas vole onakve, kavi smo. Kao ?to je rekao
D?ejms Daglas: “Kad bi ljudi mogli da vole poput pasa, ovaj svijet bi bio raj.”
Iskreno ?elimo da im niko i nikad ne nanese bol. Uostalom, oni ne samo da ne mogu pobrinuti za sebe, ?ak ne mogu ni da tra?e pomo?, i samo ?utke, s nijemom nadom ?ekaju da se ?ovjek okreni prema njima.
Molimo vas – nemojte ih povrijediti, ne ubijajte bezdomne ?ivotinje. Nau?no je dokazano da je ubijanje ?ivotinja lutalica na ulicama ne?e rije?iti problem njihove brojnosti. Na njihovo mjesto do?i ?e sve vi?e i vi?e napu?tenih ?ivotinja koje vi opet izbacite. Samo obavezna sterilizacija va?ih ku?nih ljubimaca i pasa lutalica i ma?aka ?e rije?iti problem njihove populacije.
Molimo vas – ne izbacujte svoje pse i ma?ke na ulici, jer su oni vas vjerno voleli cijelom svojom du?om. Kako se mo?ete uzeti ?ivotinja dok je mala i slatka,pa da se ona izbaci kada se razboli ili dosadi? Bolesne ?ivotinje uvijek se mogu izlije?iti, a ve?ina bolesti koje izgledaju stra?no – lako se lije?i. Djeca uvijek u?e od nas. A kakav primjer izdaje i neodgovornog pona?anja, kao odgovor na ljubav i vjernost nekada?njih va?ih ?etvotonogih ljubimaca, vi njima dajete ?
Molimo vas – nemojte da pro?ete pored tih o?iju koji vama vjeruju, nahranite, uzmite kod sebe barem jednu bezdomnu ?ivotinju! Spasite barem jedan ?ivot! Uostalom, oni su za nas jedna stranica u ?ivotu, a mi smo za njih cio ?ivot.
Molimo vas – sterili?ite svoje ku?ne ljubimce! Time ?ete rije?iti problem ne?eljenog potomstvo jednom i zauvijek! Ne bacajte ?tenad i ma?i?e na smetli?te, ne ostavljajte na cesti u nadi da ?e neko pokupiti ili da sami uginu pod to?kovima auta. Ako ih ne pregaze auta, otrova?e ih na gradskim ulicama nao?igled va?e djece! Sve ?to ?ini ?ovjek, vra?a mu se kao bumerang! U mnogim evropskim zemljama, obavezna sterilizacija ku?nih ljubimaca je predvi?ena zakonom, ?to ?e biti i u Crnoj Gori, ako namjerava da u?e u Evropsku uniju.
Molimo, nemojte biti ravnodu?ni prema tom problemu! Koliko turista iz raznih zemalja odlaze iz Crne Goru te?ka srca zbog nesre?nih ?ivotinja koje ste odbacili, otrovanih na ulici ispred njih. Koliko turista se ne vra?aju iz tog razloga i govore o ovom problemu na dru?tvenim mre?ama i internetu. Ovaj problem je ?ak izrazio predstavnik EU u dijalogu s vlastima grada. Va?a nevjerovatna u svojoj ljepoti zemlja mora biti lijepa u svemu. U?inite da va?a djeca ?ive u svijetu punom ljubavi i dobrote.

Hvala na razumevanju i podr?ci!

Поделиться в соц. сетях

0